qq_43533956
ZEKEGU1997
采纳率75%
2020-01-22 16:16

字符串下标超出范围,哪里出了问题呢

已采纳
#include <iostream>
#include<cstdio>
#include<string>
#include <algorithm>
using namespace std;

void inverse1(string &a)
{//用于翻转整数部分
  int n =a.length();
  int i=0;
  char b;
  while (a[n - 1] == '0'&&n!=1)
  {
    a.erase(n - 1, n);
    n--;
  }
  reverse(a.begin(), a.end());
}

void inverse2(string &a)
{//用于翻转小数部分
  int n = a.length();
  int i = 0;
  char b;
  while (a[0] == '0'&&n!=1)
  {
    a.erase(0, 1);
    n--;
  }
  reverse(a.begin(), a.end());
}

int judge(string x,int l)
{//判断是整数,小数,百分数,分数
  int i=0;
  while (i<l)
  {
    if (x[i] == '.')
      return 1;
    else if (x[i] == '%')
      return 2;
    else if (x[i] == '/')
      return 3;
    i++;
  }
  return 4;
}

int main()
{
  string x,a,b;
  int i = 0,j=0;
  getline(cin,x);
  int l = x.length();
  switch (judge(x,l))
  {
  case 1:
    while (x[i] != '.')
    {
      a[i] = x[i];
      i++;
    }//提取整数部分
    i++;
    while ((i+j)<l)
    {
      b[j] = x[i+j];
      j++;
    }//提取小数部分
    inverse1(a);
    inverse2(b);
    cout << a << '.' << b << endl;
    break;

  case 2:
    while (x[i] != '%')
    {
      a[i] = x[i];
      i++;
    }
    inverse1(a);
    cout << a << '%' << endl;
    break;

  case 3:
    while (x[i] != '/')
    {
      a[i] = x[i];
      i++;
    }
    i++;
    while ((i + j) < l)
    {
      b[j] = x[i + j];
      j++;
    }
    inverse1(a);
    inverse1(b);
    cout << a << '/' << b << endl;
    break;

  case 4:
    inverse1(x);
    cout << x << endl;
    break;
  }
  return 0;
}

题目如下:
这个数可以是小数,分数,百分数,整数。整数反转是将所有数位对调;小数反转是把整数部分的数反转,再将小数部分的数反转,不交换整数部分与小数部分;分数反转是把分母的数反转,再把分子的数反转,不交换分子与分母;百分数的分子一定是整数,百分数只改变数字部分。整数新数也应满足整数的常见形式,即除非给定的原数为零,否则反转后得到的新数的最高位数字不应为零;小数新数的末尾不为0(除非小数部分除了0没有别的数,那么只保留1个0);分数不约分,分子和分母都不是小数(约分滴童鞋抱歉了,不能过哦。输入数据保证分母不为0),本次没有负数。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答