weixin_43743620
weixin_43743620
采纳率50%
2020-02-14 15:57

vue中,如何根据坐标给v-for渲染出来的表格添加样式

图片说明


比如说后台数据返回的是(1,A),状态为已入库,那我该如何将获取到的坐标对应图片的坐标,然后将图片li对应坐标的颜色改为已入库对应的绿色


表格代码如下:

<table class="table-container am-active">
    <tbody class="table-body-container" v-if="rows > 0 && columns > 0">
     <tr v-for="rowidx in rows" :key="rowidx">
      <td v-for="columnidx in columns" :key="columnidx" class="container-detail-td">
       <div class="table-sample-big" @click="selfcllick(rows+1-rowidx,columnidx)"></div>
      </td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • qq_32549451 不过围城 1年前

  有多种方法:
  1. 用v-if来判断展示不同的标签

   <div v-if="状态===1" class="table-sample-1" @click="selfcllick(rows+1-rowidx,columnidx)"></div>
   <div v-if="状态===2" class="table-sample-2" @click="selfcllick(rows+1-rowidx,columnidx)"></div>
     <div v-if="状态===3" class="table-sample-3" @click="selfcllick(rows+1-rowidx,columnidx)"></div>
  
  1. 使用 :style绑定样式
  <div v-bind:class="{ class1: 状态 ===1, class2: 状态 ===2, class3: 状态 ===3, }"></div>
  
  点赞 1 评论 复制链接分享