DH汨罗
2020-02-20 11:28
采纳率: 0%
浏览 1.3k

将输入的任意两个4位正整数的后两位互换,例如输入1234和5678,交换之后输出1278和5634

将输入的任意两个4位正整数的后两位互换,例如输入1234和5678,交换之后输出1278和5634

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • blownewbee 2020-02-20 11:30
  public class HelloWorld {
    public static void main(String []args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      int a = sc.nextInt();
      int b = sc.nextInt();
      //int a = 1234;
      //int b = 5678;
      int c = a % 100;
      int d = b % 100;
      a = a / 100 * 100 + d;
      b = b / 100 * 100 + c;
      System.out.println(a);
      System.out.println(b);
    }
  }
  

  1234
  5678
  1278
  5634

  问题解决的话,请点下采纳。

  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题