qq_44979268
忑忠忐
2020-02-29 17:05
采纳率: 100%
浏览 1.1k

PTA 习题4-2 求幂级数展开的部分和 关于最大X答案错误

PTA 习题4-2 求幂级数展开的部分和
浙大版《C语言程序设计(第3版)》题目集

我的回答代码,除了“最大X”这一项项以外,其余皆正确,搞了一阵子还是不清楚如何才能把“最大X”输出的结果也改对,不明白问题在哪里。
希望路过大佬能在自己的pta帮我验证修改一下我的代码

以下是

#include <stdio.h> 
#include <math.h>
double fact(int n) {      //阶乘函数
  double p=1;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    p = p * i;
  }
  return p;
}

int main() {
  double x,sum=1;
  scanf("%lf", &x);
  for(int i=1;pow(x,i)/fact(i)>= 0.00001;i++){
    sum = sum + pow(x, i) / fact(i);
    //printf("%.4lf\n", pow(x, i) / fact(i));
  }
  printf("%.4lf\n",sum);
  return 0;
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • xianfajushi
  智者知已应修善业 2020-03-01 08:59
  已采纳
    double x, sum = 1,i;
    scanf_s("%lf", &x);
    for (i = 1; pow(x, i) / fact(i) >= 0.00001; i++){
      sum += pow(x, i) / fact(i);
      //printf("%.4lf\n", pow(x, i) / fact(i));
    }
    sum += pow(x, i) / fact(i);
    printf("%.7lf\n", sum);
  

  图片说明

    double x, sum = 1,i;//缘由https://ask.csdn.net/questions/1056558#answer_1253687
    scanf_s("%lf", &x);
    for (i = 1; pow(x, i) / 阶乘(i) >= 0.00001; i++){
      sum += pow(x, i) / 阶乘(i);
      printf("%.5lf\n", pow(x, i) / 阶乘(i));
    }
    printf("%.5lf\n", pow(x, i) / 阶乘(i));
    sum += pow(x, i) / 阶乘(i);
    printf("%.7lf\n", sum);
  

  图片说明

  点赞 评论
 • qq_45109870
  pkxxxxxxxx 2020-03-06 22:05
  点赞 评论
 • weixin_51008866
  Spring-_-Bear 2021-04-20 19:16

  题目要求“最后一项的绝对值小于0.00001”在循环累加之后,还应在循环外加上最后一项的值

  点赞 评论

相关推荐