qq2672909406
2020-03-02 20:16
采纳率: 100%
浏览 491

C语言关于if语句不被读取的编程问题

struct record
{
char code[LEN+1];
char name[LEN+1];
int age;
char sex[3];
char time[LEN+1];
char add[30];
char tel[LEN+1];
char mail[30];
char group[1];
} stu[N];
while( 1 )
{
c=getch();
if(c>='1'&&c<='4')
break;
}
if(c=='1')
{ printf("%s",stu[0].group);
for(i=0; i<n; i++)
{
if(stu[i].group=='1')
printf("233");
printf("%s %s %d %s %s %s %s\n",stu[i].code,stu[i].name,stu[i].age,
stu[i].sex,stu[i].time,stu[i].add,stu[i].tel);
}
}
if(c=='2')
{
for(i=0; i<n; i++)
{
if(stu[i].group=='2')
printf("%s %s %d %s %s %s %s\n",stu[i].code,stu[i].name,stu[i].age,
stu[i].sex,stu[i].time,stu[i].add,stu[i].tel);
}

  求教char c和stu[i].group相同,for可以被读取但是if语句无法被读取,
  可以问一下大神这个是什么情况嘛?

  我的结构体中group的定义为 char group[1];
  我如果删除[1],这段代码就无法运行,无法被读取与我的定义有关系嘛?
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题