linkedin_37130665
CCooles
2020-03-05 18:11
采纳率: 100%
浏览 454

rm -rf /tmp之后无法在此目录下创建文件

初学求教,

[root@StudyLinux tmp]# ls
1.txt 3.txt 5.txt  ks-script-JKp08e      vmware-root_796-2991202916 vmware-root_978-2957649101
2.txt 4.txt as.txt vmware-root_785-4282170929 vmware-root_845-4021653450 yum.log
[root@StudyLinux tmp]# rm -rf /tmp/
[root@StudyLinux tmp]# ls
[root@StudyLinux tmp]# touch {a..d}.txt
touch: cannot touch ‘a.txt’: No such file or directory
touch: cannot touch ‘b.txt’: No such file or directory
touch: cannot touch ‘c.txt’: No such file or directory
touch: cannot touch ‘d.txt’: No such file or directory
[root@StudyLinux tmp]# 

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • m0_46151521
  七秒记忆的咸鱼 2020-03-12 22:04
  已采纳

  因为你把当前目录和上级目录都删除了,你可以回到根目录看看,这个时候的tmp目录已经没有了
  每个目录下都有一个隐藏的.和..两个目录,表示当前目录和上级目录,你的rm -rf /tmp/ 是把这个目录下的所有文件全部删除也包括了那两个隐藏的目录

  点赞 评论

相关推荐