qq_31487799
qq_31487799
采纳率100%
2020-03-14 09:40

各位大佬 请帮我看一下这个代码 谢谢

已采纳

//求素数的代码
boolean sushu=true;
int count=0;//计数器
for(int i=1;i<1000;i++) {//从1到1000依次循环
for(int j=2;j<i;j++) {
if(i%j==0) {
sushu=false;

    }else {
      count=count+i;
    }

  }System.out.println(sushu?+i+"素数":i+"不是素数");
}System.out.println(count);
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答

 • hjs218 Json-Huang 1年前

  如楼上所说到平方根即可,性能更好,可以参考下:https://blog.csdn.net/qq_42889294/article/details/86578832

  public static void main(String[] args){
  
      for(int i=0;i<100;i++) {
        checkPrime(i);
      }
  
    }
  
    private static void checkPrime(int x){
      boolean isPrime = true;
      if(x ==1 || x %2 ==0 && x !=2 )
      {
        isPrime = false;
      }
      else
      {
        for( int i =3; i< Math.sqrt(x); i+=2)
        {
          if( x % i == 0)
          {
            isPrime = false;
            break;
          }
        }
      }
      if( isPrime)
      {
        System.out.println(x +"是素数");
      }
      else
      {
        System.out.println(x+ "不是素数");
      }
    }
  
  
  

  以下是输入20以内返回的结果:
  图片说明

  点赞 评论 复制链接分享
 • KingJordon console.log( ) 1年前

  j取值到根号i就可以了

  你代码咋了

  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐