qq_41525202
qq_41525202
采纳率5.6%
2020-03-18 15:53 阅读 216

请问有人知道这题用C怎么解吗?

30 个人在一条船上,超载,需要 15 人下船。 于是人们排成一队,排队的位置即为他们的编号。 报数,从 1 开始,数到 9 的人下船。 如此循环,直到船上仅剩 15 人为止,问都有哪些编号的人下船了呢?

这是我的代码但是跑不出来
#include
#include
int count=0;
void digui(int a[]){
int i=1,j,k;
while(a[i]!='\0'){

  if(i%9==0){

    a[i]=a[i+1];
    count++;
    k=count;
    i++;
    printf("%d ",a[i]);

  }
  if(count%3==0){
    digui(a+1);
  }

  if(k==15)
  break;
}

}
int main()
{
int a[30];
int i;
for(i=1;i<=30;i++){
a[i]=i;
}
digui(a+1);
return 0;
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • ldfxxxxx ldfxxxxx 2020-03-18 19:59

  约瑟夫环

  #include <stdio.h>
  typedef int Element;
  int que[1003], i, head = 0, tail = 0;
  void push(Element x) {
    que[++tail] = x;
  }
  void pop() {
    ++head;
  }
  Element front() {
    return que[head + 1];
  }
  Element rear() {
    return que[tail];
  }
  int size() {
    return tail - head;
  }
  int main()
  {
    for(i = 1; i <= 30; ++i)
      push(i);
    while(size() > 15) {
      for(i = 1; i < 9; ++i)
      {
        push(front());
        pop();
      }
      printf("%d ", front());//按弹出顺序输出 
      pop();
    }
    return 0;
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐