Just_浮光
2020-03-23 14:44
采纳率: 100%
浏览 171

初学者的提问_这个递归函数(十进制转化为二进制)运行的结果为什么会在预期的结果前加0,恳请各位大佬解惑。

#include<iostream>
using namespace std;
void f(int i)
{
   if(i>0){
     if(i>0) f(i/2);
     cout<<i%2;
   }
   else if(i<0){
     if(-i>0) f(i/2);
     cout<<(-i)%2;
   }
   else cout<<i;
}

int main( )
{   
   f(5);   cout<<'\n';
   f(-23);  cout<<'\n';
   f(0);   cout<<'\n';

   return 0;
}

我预期的结果101;10111;0
运行的结果0101;010111;0

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 胖狗子修行之路 2020-03-23 16:09
  已采纳

  递归结束的条件是i = 0, 也就是你最后的一个else条件

  #include<iostream>
  using namespace std;
  
  void f1(int i) {
    if(i == 0) return;
    if(i>0) f1(i/2);
    cout<<i%2;
  }
  
  void f(int i) {
    if(i > 0) {
      f1(i);
    }else if(i < 0){
      cout << "-";
      f1(-i);
    }else {
      cout << i;
    }
  }
  
  int main( )
  {   
     f(5);   cout<<'\n';
     f(-23);  cout<<'\n';
     f(0);   cout<<'\n';
  
     return 0;
  }
  
  打赏 评论
 • 九头蛇daze 2020-03-23 14:47

  代码都贴不全吗,再编辑一下吧

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题