qq_39219041
一口一个BUG
2020-04-09 14:12
采纳率: 0%
浏览 185

JAVA下载压缩,图片视频等相关文件是存在数据库里的,不能再服务器上下载临时文件的下载怎么做?

1,文件信息是存在数据库中(二进制形式),因为有视频等文件,所以不能先下载到服务器上在进行压缩处理(太大了,很可能有几个G)
2,一个案件有多个图片视频信息,用流的方式处理时,如何处理多个案件,得到的结果一个压缩包,解压后里面有多个文件夹(一个文件夹就是一个案件的相关资源),每个文件夹下有多个视频图片信息。
小弟初了解下载压缩这方面,一知半解,可能问题描述的也不是很清楚,欢迎大佬指教

3.这个方法时处理多个图片信息到一个文件夹中,入参是byte。

 /**
   * 将文件转为ByteArrayOutputStream后打包成zip
   * @param zipOutputStream
   * @param outputStreamMap Map<fileName, ByteArrayOutputStream>
   */
  private void compressFileToZipStream(ZipOutputStream zipOutputStream,Map<String, byte[]> outputStreamMap) {
    byte[] buf = new byte[1024];
    try {
      for (String key : outputStreamMap.keySet()) {
        byte[] content = outputStreamMap.get(key);
        ByteArrayInputStream is = new ByteArrayInputStream(content);
        BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is);
        zipOutputStream.putNextEntry(new ZipEntry(key));

        int len;
        while ((len=bis.read(buf)) > 0) {
          zipOutputStream.write(buf, 0, len);
        }
        zipOutputStream.closeEntry();
        bis.close();
        is.close();
      }
    }catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }finally {
      if (zipOutputStream != null) {
        try {
          zipOutputStream.close();
        }catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }

      }
    }
  }
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • u013202518
  我的浪漫与极端 2020-04-09 22:23

  上一个阿里云的oss吧 简单又方便

  点赞 评论

相关推荐