weixin_46868824
叶弋红
采纳率20%
2020-04-17 13:54

能不能用数组的知识??

已采纳

输入一个字符串,输出其中所出现过的数字字符。如运行时输入字符串“1O3TnA7E an9 FIlename”,应输出“1379”。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • caozhy 回答这么多问题就耍赖把我的积分一笔勾销了 1年前

  问题解决的话,请点下采纳

  #include <stdio.h>
  int main() {
  char arr[1000];
  scanf("%[^\n]", &arr[0]);
  for (int i = 0; arr[i] != '\0'; i++)
  {
    if (arr[i] >= '0' && arr[i] <= '9') printf("%c", arr[i]);
  }
  printf("\n");
  return 0;
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享