cvnlixiao
点点海的风
采纳率0%
2020-04-28 10:17 阅读 503

python的pyzbar二维码识别时,中文乱码,请问有人知道怎么解决吗?

python的pyzbar二维码识别时,中文全是乱码

for image_file in sorted(image_files):
  img = cv2.imread(image_file)
  test = pyzbar.decode(img)
  aa = test[0]
  bb = aa[0]
  cc = bb.decode('utf-8')
  print(cc)

识别的结果中文部分全是乱码:
"³µÅÆ:¸ÓM31852,³µ¼ÜºÅ:LFV2A1156C3533424,¼ì²â½á¹û£ºÍ¨¹ý,±¨¸æ±àºÅ:360122012

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新