python的pyzbar二维码识别时,中文乱码,请问有人知道怎么解决吗?

python的pyzbar二维码识别时,中文全是乱码

for image_file in sorted(image_files):
  img = cv2.imread(image_file)
  test = pyzbar.decode(img)
  aa = test[0]
  bb = aa[0]
  cc = bb.decode('utf-8')
  print(cc)

识别的结果中文部分全是乱码:
"³µÅÆ:¸ÓM31852,³µ¼ÜºÅ:LFV2A1156C3533424,¼ì²â½á¹û£ºÍ¨¹ý,±¨¸æ±àºÅ:360122012

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问
相关内容推荐