junshao_java
junshao-over
2020-05-11 15:01
采纳率: 50%
浏览 849
已结题

spring boot admin查看项目log文件报错

图片说明
spring boot 项目报错图片说明

配置文件图片说明

admin版本2.1.6

 • 点赞
 • 收藏

2条回答 默认 最新

 • jax_yeah
  jax_yeah 2020-05-11 16:46
  已采纳

  logging:
  file: /nmyslog/nmys/log_info.log
  pattern:
  file: %clr(%d {yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}){faint}%clr(%5p)%clr($ {PID}){洋红色}%clr(- -){faint}%clr([%15.15t]){faint}%clr(%-40.40logger {39}){cyan}%clr(:){faint}%m%n%wEx
  level:
  root: INFO

  点赞 评论
 • weixin_44400421
  吖栋 2020-11-17 10:09

  请问楼主如何解决的

  点赞 评论

相关推荐