Tyrone_Chyi
Tyrone_Chyi
采纳率0%
2020-05-18 19:32 阅读 617

在Verilog语言中,这样算是对一个变量重复定义么

module N(

      input    a,
      input    b,
      output   c);
      .
      .
      .
      reg    c;

      always@(*)begin
      .
      .
      ..
      end

endmodule

我这样定义后,反回了重复定义变量的警告,希望各位大佬能解答一下

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • qq_46621272 qq_708907433 2020-05-20 14:30

  允许这样用的

  采用下面的方式就不会出警告了
  output wire c
  output reg c

  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐