dabocaiqq
2020-05-19 15:31
采纳率: 66.6%
浏览 218

高分悬赏:Java语言编写一个函数,将字符串向右移动N位,最后面的N个字符放在最左边

高分悬赏:Java语言编写一个函数,将字符串向右移动N位,最后面的N个字符放在最左边

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • 毕小宝 2020-05-23 10:14
  已采纳

  不用移位,直接用 StringBuffer ,先获取 N位后的子串拼接,再获取 0-N 部分的子串,合起来就是这个效果了。

  点赞 评论
 • 神农马 2020-05-19 16:34

  最后的n位数移到最左边、是指第一个动作完成后吧

  int n = 4;
    String str="hello everyone welcome to java";
    String result;
    String firstN = str.substring(0,n);
    String firstSurplus = str.substring(n);
    result = firstSurplus.substring(0,n)+firstN+firstSurplus.substring(n);
    String lastN = result.substring(result.length()-n);
    String lastSurplus = result.substring(0,result.length()-n);
    result = lastN+lastSurplus;
    System.out.println(result);
  
  点赞 评论
 • qybao 2020-05-19 18:26

  字符串移位,移动位数可以通过参数调整

  public class Sample {
    public static void main(String[] args) {
      try {
        String str = "abcdefg";
        System.out.println(shiftRight(str, 4));//右移4位
      } catch (Throwable e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    public static String shiftRight(String src, int len) {
      if (src.length() <= len) return src;
      char[] c = src.toCharArray();
      char[] tmp = new char[len];
      System.arraycopy(c, c.length-len, tmp, 0, len);
      System.arraycopy(c, 0, c, len, c.length-len);
      System.arraycopy(tmp, 0, c, 0, len);
      return new String(c);
    }
  }
  
  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题