dabocaiqq
2020-05-22 17:49
采纳率: 66.6%
浏览 205

高分悬赏:Java语言怎么化简一个分数,直到转换为真分数,代码的编写

高分悬赏:Java语言怎么化简一个分数,直到转换为真分数,代码的编写

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • 毕小宝 2020-06-04 12:32
  已采纳

  找到一个类似化简真分数的案例,可以参考看看:https://bbs.csdn.net/topics/392553992

  已采纳该答案
  打赏 评论
 • wyg_031113 2020-05-22 18:30
  //分数a/b
  //最大公约数
  public int GCD(int a,int b) {
      if(b==0)
        return a;
      else
        return GCD(b,a%b);
  }
  //main函数
  int a = 24; 
  int b = 36;
  int c = GCD(a, b);
  a /= c;
  b /= c;
  //如果是假分数
  z = a / b;   //这是整数部分
  a = a % b;   //现在a<b了
  
  打赏 评论
 • The 祺℡ 2020-05-22 18:33

  除以最大公约数就行了:

  public static void main(String []args) {
  String expr = "99/66";
  String[] temp = expr.split("/");
  int n = Integer.parseInt(temp[0]);
  int d = Integer.parseInt(temp[1]);
  int gcd = GCD(d,n);
  n = n/gcd;
  d = d/gcd;
  System.out.println(n + "/" + d);
  }
  public static int GCD(int a, int b) {
  int min=(a < b ? a : b);
  for (int i = min;i >= 1;i--) if (a % i == 0 && b % i == 0) return i;
  return 1;
  }

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题