qq_45727977
qq_45727977
采纳率50%
2020-05-30 22:22 阅读 591

求助,printf输出的结果是方块

#include
#include
int main () {
int N=0;int i;int j;int max;
scanf("%d",&N);getchar();
char a[N][80];
int b[N];
for(i=0;i gets(a[i]);
getchar();
}
for(i=0,j=0;i b[j]=strlen(a[i]);
}
max=b[0];
for(i=0;i if(b[i]>b[0]){
max=b[i];
}
}
printf("The longest is: %s",a[i]);
printf("%s",a[i]);
return 0;
}

图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2020-05-31 10:22

  问题解决的话,请点下采纳

  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  int main () {
  int N=0;int i;int j;int max;
  scanf("%d",&N);getchar();
  char a[100][80];
  int b[100];
  for(i=0;i < N; i++) gets(a[i]);
  getchar();
  for(i=0;i<N;i++) b[i]=strlen(a[i]);
  max=0;
  for(i=0;i< N; i++) 
  if(b[i]>max){
  max=i;
  }
  printf("The longest is: %s\n",a[max]);
  printf("length %d",b[max]);
  return 0;
  }
  
  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐