Mirral_qwq
2020-06-03 21:09
采纳率: 100%
浏览 399

华为数通c++校招笔试题

IPV4:十进制ip地址输入转换成十六进制输出。图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 卡卡莫莱维 2020-06-03 21:42
  已采纳
  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    char p[16];
    int array[4];
    int num = 0;
    cin >> p;
    for (int i = 0; i <= 16; i++)
    {
      if (num == 3)
      {
        array[num] = p[i] - 48;
        if (p[i + 1] - 48 <= 9 && p[i + 1] - 48 >= 0)
        {
          array[num] = array[num] * 10 + (p[i + 1] - 48);
          if (p[i + 2] - 48 <= 9 && p[i + 2] - 48 >= 0)
          {
            array[num] = array[num] * 10 + (p[i + 2] - 48);
          }
        }
        num++;
        break;
      }
      if (p[i] == '.')
      {
        if (p[i - 1] != '.'&&i - 1 >= 0)
        {
          array[num] = p[i - 1] - 48;
          if (p[i - 2] != '.'&&i - 2 >= 0)
          {
            int tem = array[num] + (p[i - 2] - 48) * 10;
            array[num] = tem;
            if (p[i - 3] != '.'&&i - 3 >= 0)
            {
              array[num] = array[num] + (p[i - 3] - 48) * 100;
            }
          }
        }
        num++;
      }
    }
    printf("%X.%X.%X.%X\n", array[0], array[1], array[2], array[3]);
    system("pause");
  }
  
  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题