qq_42443146 2020-06-06 22:46 采纳率: 100%
浏览 394
已采纳

C语言 对称串找最值 输入多个字符串,有些是对称的,有些是不对称的,请找出对称的字符串中‘最大’的那一个并输出。

输入多个字符串,有些是对称的,有些是不对称的,请找出对称的字符串中‘最大’的那一个并输出。
对于最大的定义:asc码值最大则最大
例:'aba'<'b' , 'aca'>'aba'

输入
输入第一行是一个整数n(1<=n<=50),接下来n行是n个字符串,每个字符串小于80个字符。

输出
输出对称串中值最大的那一个。

样例输入
7
123321
123454321
123
321
sdfsdfd
121212
after noon retfa

样例输出
after noon retfa

 • 写回答

1条回答 默认 最新

 • threenewbee 2020-06-07 09:43
  关注
  #include<iostream>
  #include<cstdio>
  #include<string>
  #include<vector>
  #include<algorithm>
  using namespace std;
  bool cmp(const string &s1, const string &s2)//使用const:因为引用传参,比拷贝传参的效率要高,const是因为只是比较,而没有修改其内容。
  {
    return s1.length() != s2.length() ? s1.length()<s2.length() : s1<s2;
  }
  
  int main()
  {
    int n;
    char ch;
    vector<string> v;
    cin >> n;
    scanf_s("%c", &ch);//吃掉n之后的换行符,vc使用scanf(),在vs2013中不安全,提示为scanf_s();
    string t, s;
    //while(n--)
    for (int k = 0; k<n; k++)
    {
  
      getline(cin, t);//cin>>s不能输进空格
      s = t;
      reverse(t.begin(), t.end());
      if (t == s)
      {
        v.push_back(s);
      }
  
  
    }
    sort(v.begin(), v.end(), cmp);
    for (int i = 0; i<v.size(); i++)
    {
      cout << v[i] << endl;
    }
    return 0;
  }
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论

  报告相同问题?

  悬赏问题

  • ¥15 c++图Djikstra算法求最短路径
  • ¥15 Linux操作系统中的,管道通信问题
  • ¥15 ansible tower 卡住
  • ¥15 等间距平面螺旋天线方程式
  • ¥15 通过链接访问,显示514或不是私密连接
  • ¥100 系统自动弹窗,键盘一接上就会
  • ¥50 股票交易系统设计(sql语言)
  • ¥15 调制识别中这几个数据集的文献分别是什么?
  • ¥15 使用c语言对日志文件处理
  • ¥15 请大家看看报错原因,为啥会这样