QianShengXi
Magic~笑颜常开
2020-06-12 12:20
采纳率: 75%
浏览 130

各位大佬帮忙看看这段求标准化和标准方差哪里出问题了?

想请各位帮忙看看这段代码如何求标准化数据和标准方差,运行出来结果一堆乱数字

#include
#include

int main(void)
{
int i,n,s1,s2,me1,me2,sg;
double x[50],xh[50],y[50];

printf("数据个数n=");      
scanf("%d",&n);
for (i = 1;i <= n;i++) {
  printf("x[%d]");
  scanf("%lf",&x[i]);
}
s1 = 0;
s2 = 0;      
for (i = 1;i <= n;i++) {      
  s1 = s1 + x[i];
  s2 = s2 + x[i]*x[i];
}
me1 = s1 / n;         
me2 = s2 / n;
sg = sqrt(me2 - me1 * me1);        
for (i = 1;i <= n;i++) {       
  xh[i] = (x[i] - me1) / sg;
  y[i] = 10*xh[i] + 50;
}

printf("标准方差:\n");       
printf("sg\n");
printf("标准化数据和方差値\n");
printf(" i  x[i]   xh[i]  y[i]\n");
for (i = 1;i <= n;i++) {
  printf("%3d %6.2f %8.4f %8.4f\n");
}

return(0);

}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • qiu_shaofeng
  qiu_shaofeng 2020-06-12 12:33
  已采纳

  printf("%3d %6.2f %8.4f %8.4f\n");输出的变量呢

  点赞 评论

相关推荐