qjwzero
2020-07-08 23:46
采纳率: 0%
浏览 457

vs2017在使用try……catch……语句时,报出异常,不执行catch中的语句

vs2017在使用try catch语句时,报出异常,不执行catch中的语句。
设置了/EHa,依然没用。在使用vs6.0时可以正常执行cartch中的语句

#include <iostream>
using namespace std;
int abc(int a, int b, int c)
{
  if (a < 0)
    throw "a<0";
  return a + b + c;
}
int main()
{
  try
  {
    cout << abc(-1, 2, 3) << endl;
  }
  catch (char* e)
  {
    cout << e << endl;
  }
  return 0;
}

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题