dabocaiqq
dabocaiqq
2020-07-14 16:58
采纳率: 66.6%
浏览 248

高分悬赏:Java语言利用多线程实现快速排序,首先生成1000个随机数,用10个线程排序

高分悬赏:Java语言利用多线程实现快速排序,首先生成1000个随机数,用10个线程排序

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • wojiushiwo945you
  毕小宝 2020-08-07 13:45
  已采纳

  参考:https://www.cnblogs.com/blogxjc/p/9687297.html
  排序参考之前我的回答

  点赞 3 评论
 • qq_16909565
  qq_16909565 2020-07-14 17:27

  Random random = new Random(Calendar.getInstance().getTimeInMillis());
  int[] a = new int[10000000];
  int[] b = new int[10000000];
  for (int i = 0; i < a.length; i++) {
  a[i] = random.nextInt(Integer.MAX_VALUE);
  b[i] = a[i];
  }
  //随机化快排
  startTime = System.currentTimeMillis();
  Sort.RandomQuickSort(a, 0, a.length - 1);
  endTime = System.currentTimeMillis();
  o(String.format("RandomQuickSort Finished. Cost %dms\n", endTime - startTime));
  //快排
  startTime = System.currentTimeMillis();
  Sort.QuickSort(b, 0, b.length - 1);
  endTime = System.currentTimeMillis();
  o(String.format("QuickSort Finished. Cost %dms\n", endTime - startTime));

  点赞 1 评论
 • qq_36911145
  封印di恶魔 2020-07-15 16:03
  点赞 评论

相关推荐