dabocaiqq
2020-07-19 17:24
采纳率: 66.6%
浏览 159

高分悬赏:Java语言怎么输出如下的三角形,完整的代码怎么实现

高分悬赏:Java语言怎么输出如下的三角形,完整的代码怎么实现1090815
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • 毕小宝 2020-07-24 22:04
  已采纳

  这个就是经典的杨辉三角的输出,详细实现参考:https://www.cnblogs.com/leonwen/p/10479756.html

  已采纳该答案
  打赏 评论
 • 捞比丶 2020-07-20 01:18

  public class a {
  public static void main(String[] args) {
  int[][] arr=new int[7][7];
  for(int i=0;i<arr.length; i++) {
  for(int j=0;j<=i;j++) {
  if(j==0||j==i) {
  arr[i][j]=1;
  }else {
  arr[i][j]=arr[i-1][j-1]+arr[i-1][j];
  }
  System.out.print(arr[i][j]+"\t");
  }
  System.out.println();
  }
  }
  }

  完整答案,往采纳!

  打赏 评论
 • xiaolingshi 2020-07-20 10:41
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题