weixin_45857043
2020-09-29 16:27
采纳率: 100%
浏览 34

求大佬帮忙找出错在哪了?跪求!

#include

using namespace std;
void getMax(int A[],int n,int &fMax,int &sMax){```

int i;
fMax=sMax=A[0];
for(i=0;i {
if(A[i]>fMax)
{
sMax=fMax;
fMax=A[i];
}
else
if(A[i]sMax)
sMax=A[i];
}
}
int main()
{
int n,maxV,nMax;
cin>>n;
int a[n];
for(int i=0;i cin>>a[i];
getMax(a,n,maxV,nMax);
cout<<maxV<<" "<<nMax<<endl;
return 0;
}

![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202009/29/1601368023_70289.png)
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • threenewbee 2020-09-29 16:54
  已采纳

  可能是下标搞错了,你的代码乱了,试试看下面的

  void getMax(int A[],int n,int &fMax,int &sMax)
  {
  int ma = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  if (A[i] > A[ma]) ma = i;
  }
  sMax = ma;
  fMax = A[ma];
  }
  
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题