qq_35170892
2020-10-19 23:49
采纳率: 100%
浏览 119

C语言数组,指针和方括号赋值和输出产生不同结果?

背景:
下述函数的作用,是将字符数组倒叙转化为整型数组,但是运行过程中,*b这种形式,就能正常赋值,输出;b[test_count]这种形式就不能正常赋值,输出

编译工具:Visual studio 2019

code:

void Invert(char* a, int* b) 
{
  int a_len = strlen(a), b_len_count = 0;
  for (int a_count = a_len - 1; a_count>=0; a_count--)
  {
    char temp = a[a_count];
    *b = temp - '0';
    //printf("a[a_count]: %c\n", a[a_count]);
    printf("*b: %d\n", *b);
    b++;
    //printf("%d\n", a_len);
  }

  int test_count = 0;
  for (test_count = 0; test_count <= a_len - 1; test_count++) 
  {
    printf("b[test_count]: %d\n", b[test_count]);
  }
}

输出结果:
图片说明

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • zx289544730 2020-10-20 09:16
  已采纳

  第一个for循环里的b++已经把b的指向更改了,第二个for循环在输出是新的地址了。

  void Invert(char* a, int* b) 
  {
    int a_len = strlen(a), b_len_count = 0;
      int* p_temp = b; // 重新定义一个指针指向b
    for (int a_count = a_len - 1; a_count>=0; a_count--)
    {
      char temp = a[a_count];
      *p_temp = temp - '0';  // 修改新指针的值
      //printf("a[a_count]: %c\n", a[a_count]);
      printf("*b: %d\n", *p_temp); // 输出新指针的值
      p_temp++;  // 修改新指针的指向
      //printf("%d\n", a_len);
    }
  
    int test_count = 0;
    for (test_count = 0; test_count <= a_len - 1; test_count++) 
    {
      printf("b[test_count]: %d\n", b[test_count]);
    }
  }
  
  已采纳该答案
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题