xu_kuan
2020-10-25 21:12
采纳率: 0%
浏览 125

数据被 python struct.unpack 加密后,java怎么解包 ?

数据被 python struct.unpack 加密后,java怎么解包 ?

获取方法:

public static int byte2int(byte[] data, int n) {
  switch (n) {
    case 1:
      return (int) data[0];
    case 2:
      return (int) (data[0] & 0xff) | (data[1] << 8 & 0xff00);
    case 3:
      return (int) (data[0] & 0xff) | (data[1] << 8 & 0xff00) | (data[2] << 16 & 0xff0000);
    case 4:
      return (int) (data[0] & 0xff) | (data[1] << 8 & 0xff00) | (data[2] << 16 & 0xff0000)
          | (data[3] << 24 & 0xff000000);
    default:
      return 0;
  }
}
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • storm_huang 2020-10-26 09:48

  是pack打包,不是加密,知道pack的fmt才能知道怎么去拆解。或者知道协议包组成,按协议分拆

  点赞 打赏 评论
 • xu_kuan 2021-04-22 09:45
  public static int byte2int(byte[] data, int n) {
    switch (n) {
      case 1:
        return (int) data[0];
      case 2:
        return (int) (data[0] & 0xff) | (data[1] << 8 & 0xff00);
      case 3:
        return (int) (data[0] & 0xff) | (data[1] << 8 & 0xff00) | (data[2] << 16 & 0xff0000);
      case 4:
        return (int) (data[0] & 0xff) | (data[1] << 8 & 0xff00) | (data[2] << 16 & 0xff0000)
            | (data[3] << 24 & 0xff000000);
      default:
        return 0;
    }
  }
  
  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题