The___Shy_
2020-10-29 21:58
采纳率: 60%
浏览 106

对数组最大值和最小值的位置互换,求大佬

为什么用Swap(&sum[a],&sum[b])没有用

#include<stdio.h>
int FindMax(int sum[]);
int FindMin(int sum[]);
void Swap(int *x,int *y);
int main(void)
{
  int sum[10];
  int a,b; 
  for(int i=0;i<10;i++)
  {
    printf("input a number:");
    scanf("%d",&sum[i]);
  }
  for(int i=0;i<10;i++)
  {
    printf("%d\t",sum[i]);
  }
  printf("\n");
  a=FindMax(sum);
  b=FindMin(sum);
  Swap(&sum[a],&sum[b]);
  for(int i=0;i<10;i++)
  {
    printf("%d\t",sum[i]);
  }
  return 0;
}
int FindMax(int sum[])
{
  int i,k;
  for(i=0;i<10;i++)
  {
    k=i;
    if(sum[i]>sum[k])
    {
      k=i;
    }
  }
  return k;
}
int FindMin(int sum[])
{
  int i,k;
  for(i=0;i<10;i++)
  {
    k=i;
    if(sum[i]<sum[k])
    {
      k=i;
    }
  }
  return k;
}
void Swap(int *x,int *y)
{
  int temp;
  temp=*x;
  *x=*y;
  *y=temp;
}
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 智者知已应修善业 2020-10-30 10:17
  已采纳

  观察过最大最小函数返回?直接观察代码就可知返回一直是相同的。
  修改如下试看

  int FindMin(int sum[])
  {
    int i,k=0;
    for(i=0;i<10;i++)
    {
      // k=i;
      if(sum[i]<sum[k])
      {
        k=i;
      }
    }
    return k;
  }
  
  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题