YeezC_
923号
2020-10-30 19:08
采纳率: 100%
浏览 366

输入n个正整数整数,计算每个整数各位数字的和。

图片说明

 • 点赞
 • 收藏

1条回答 默认 最新

 • qq_15228737
  奋斗的小小鱼 2020-10-30 21:32
  已采纳
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  void main()
  {
    int n,i,j,s,t,q;
    printf("请输入正整数个数n:");
    scanf("%d",&n);
    int a[n],b[n];
    printf("请输入各个整数:");
    for(i = 0 ; i < n ; i ++)
    {
      b[i] = 0;
      t = 0;
      scanf("%d",&a[i]);
      s = a[i];
      while(s != 0)
      {
        s /= 10;
        t ++;
      }
    for(j = t ; j > 0 ; j --)
  
    {
      q = a[i] / pow(10,j-1);
      b[i] += q;
      a[i] -= q * pow(10,j-1);
    }
  
    }
    printf("每个整数各位数字之和为:");
    for(i = 0 ; i < n ; i ++)
    printf("%d ",b[i]);
  
  }
  
  
  
  点赞 2 评论

相关推荐