White Jiang
2020-11-02 20:01
采纳率: 100%
浏览 468
已结题

Python绘制三维等高线图

已知三维坐标和高度值的关系后,如何绘制出三维等高线图。
注:高度值由三维坐标计算得出

 • 收藏

3条回答 默认 最新

 • 小森仔 2020-11-02 20:53

  其实这个Python问题对于我来说我也不知道

  打赏 评论
 • qq_37597847 2020-11-02 22:38

  其实这个Python问题对于我来说我真不知道

  打赏 评论
 • Y.Z.Y. 2020-11-03 08:36

  from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

  X = []

  Y = []

  Z = []

  fig = plt.figure()

  ax = Axes3D(fig)

  ax.plot_trisurf(X, Y, Z)

  plt.show()

  1 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题