tolzlz
2020-11-17 10:18
采纳率: 100%
浏览 23
已结题

如何创建静态内部类对象

public class A{
  public static B{
    public String aa;
    public static String bb;
  }
}

public class C{
  //现在要创建B的对象
  B b = new A.B()
  //经过调试,b为null?而并没有创建对象
}

 

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题