2 balmunc Balmunc 于 2013.07.27 21:11 提问

我想问一下有关c/c++的问题

string s="abc";
char *a[2]...................怎么将sring类型转化成指针数组,即将字符串赋给指针数组

1个回答

zhengfuzhe1124
zhengfuzhe1124   2013.07.29 22:32
已采纳

string str="abc";
const char* pChr = str.c_str();

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!