yue1liang1chuan
yue1liang1chuan
采纳率69.8%
2013-02-18 05:38

直接字符串作为参数传递

objc_msgSend()字符串作为参数传递。

想要做一个ios中使用C的例子,现在写了显示视图的代码,其他的运行正确,但是不知道怎么传递直接文本到UILabelUILable已经创建了对象。

BOOL AppDel_didFinishLaunching(struct AppDel *self, SEL _cmd, void *application, void *options)
{
  self->window = objc_msgSend(objc_getClass("UIWindow"), sel_getUid("alloc"));
  self->window = objc_msgSend(self->window, sel_getUid("initWithFrame:"), (struct CGRect) { 0, 0, 320, 480 });

  id viewController = objc_msgSend(objc_msgSend(objc_getClass("UIViewController"), sel_getUid("alloc")), sel_getUid("init"));

  id view = objc_msgSend(objc_msgSend(objc_getClass("View"), sel_getUid("alloc")), sel_getUid("initWithFrame:"), (struct CGRect) { 0, 0, 320, 480 });

  id label=objc_msgSend(objc_msgSend(objc_getClass("UILabel"), sel_getUid("alloc")), sel_getUid("initWithFrame:"),(struct CGRect){20,20,200,30});
  objc_msgSend(label, sel_getUid("setBackgroundColor:"),objc_msgSend(objc_getClass("UIColor"), sel_getUid("greenColor")));

  objc_msgSend(label, sel_getUid("setText:"),?); //here how to set text by direct string?

  objc_msgSend(view, sel_getUid("addSubview:"),label);
  objc_msgSend(objc_msgSend(viewController, sel_getUid("view")), sel_getUid("addSubview:"), view);
  objc_msgSend(self->window, sel_getUid("setRootViewController:"), viewController);
  objc_msgSend(self->window, sel_getUid("makeKeyAndVisible"));

  return YES;
}

objc_msgSend(label, sel_getUid("setText:"),?); //这行传递字符串

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • zj382561388 睡觉不盖被 6年前

  楼主 这是什么写法,通过xcode 中的C级 api 来生成界面 么

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐