2 liuxinshihua liuxinshihua 于 2014.07.20 23:47 提问

Linux epoll 使用过程中的疑问,请专家给予指点一下

else if(events[i].events&EPOLLIN)//如果是已经连接的用户,并且收到数据,那么进行读入。

    {
      cout << "EPOLLIN" << endl;
      if ( (sockfd = events[i].data.fd) < 0)
        continue;
      if ( (n = read(sockfd, line, MAXLINE)) < 0) {
        if (errno == ECONNRESET) {
          close(sockfd);
          events[i].data.fd = -1;
        } else
          std::cout<<"readline error"<<std::endl;
      } else if (n == 0) {
        close(sockfd);
        events[i].data.fd = -1;
      }
      line[n] = '/0';
      cout << "read " << line << endl;
      //设置用于写操作的文件描述符

      ev.data.fd=sockfd;
      //设置用于注测的写操作事件

      ev.events=EPOLLOUT|EPOLLET;
      //修改sockfd上要处理的事件为EPOLLOUT

      epoll_ctl(epfd,EPOLL_CTL_MOD,sockfd,&ev);

    }
    else if(events[i].events&EPOLLOUT) // 如果有数据发送

    {
      sockfd = events[i].data.fd;
      write(sockfd, line, n);
      //设置用于读操作的文件描述符

      ev.data.fd=sockfd;
      //设置用于注测的读操作事件

      ev.events=EPOLLIN|EPOLLET;
      //修改sockfd上要处理的事件为EPOLIN

      epoll_ctl(epfd,EPOLL_CTL_MOD,sockfd,&ev);
    }

在这段程序中,接收过一次消息后,就将套接字描述符的事件模式设置为EPOLLOUT,为什么要这么做呢,我如果不需要写数据呢!
请大神指点一下吧,非常感谢!

1个回答

u010136832
u010136832   2014.07.24 16:58

这位位置的作用就是说明对此事件的具体的方向,你有事件刚刚接收进来,当然要设置成EPOLLIN,相反的,你马上要使用套接字往外发数据,那就设置成EPOLLOUT 啊 ,其实EPOLL很好用的,没什么意思,

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!