u014001175
HolyFTD
采纳率0%
2014-08-30 14:45 阅读 1.8k

关于java正则表达式的问题 急求在线等

public class RegexDemo {
public static void main(String[] args) {
String regex = "[A-Z]+_[A-Z]+{3,10}";//正则表达式 
String data = "";//要验证的字符串
System.out.println(data.matches(regex));
}
}
/*要求格式为大写字母_大写字母 总长度不能超过10
这个是我写的但是不好用 下划线只能有一个 两端的链接的为大写字母
大写字母可以1到多个 然后整体字符串长度不能超过10 求大神帮我解答一下*/

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • you1huang you1huang 2014-08-31 12:25

  单用matches()方法可能比较难,目前只想到这种方法:
  public class RegexDemo {
  public static void main(String[] args) {
  String regex = "([A-Z]+)_([A-Z]+)";//正则表达式 
  String data = "A_AAAAAAAAAA";//要验证的字符串
  Matcher m = Pattern.compile(regex).matcher(data);
  System.out.println(m.matches() && (m.group(1).length() + m.group(2).length())<=10);
  }
  }

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐