python自动生成TXT文档后怎么把它命名成自己想要的格式

自学小白,想要做一个自动生成log的程序,首先根据时间生成年月日数字文件夹,然后根据外部文档内容生成8个TXT文档,图片中圆圈里的时间戳要根据时间变化,其他字不变,我需要怎么样才能实现。

求大神帮忙,麻烦代码详细注释下(小白学习一下)

我写的已经可以生成与时间相同的文件夹了,也可以生成固定文件名称,但是怎么拼接时间戳怎么也搞不明白

下面是我的代码,大部分是百度来的

import time
import os
#获取当前时间
time_now = time.strftime("%Y%m%d", time.localtime())
#获取当前路径
root = r'I:\pysy'
print(root)
 
path =root + '\\'+ time_now
 
if not os.path.exists(path):
    os.makedirs(path)
    print('文件夹创建完成  '+path)
    
basepath = root + '\\'+ time_now;
print (basepath)
for line in open('a.txt'):
    basename = line.strip()
    print (basename)
    
    filename = os.path.join(basepath, basename)

    #os.mkdir(folder)
    open(filename, 'w').close()

 

查看全部
qq_42884497
qq_42884497
2020/11/25 20:49
  • python
  • 点赞
  • 收藏
  • 回答
    私信

1个回复