2 yushuhuihui Yushuhuihui 于 2014.10.13 15:32 提问

找出两数组中不同的数据,并查看他们在以前数组中的索引值

var aa = [1,21,21,21,28];
var bb = [3,4,27,39,21];
var cc = [];
var tmp = aa.concat(bb);
var o = {};
for (var i = 0; i < tmp.length; i ++){
(tmp[i] in o) ? o[tmp[i]] ++ : o[tmp[i]] = 1;
}
for (x in o){
if (o[x] == 1){
cc.push(x);

}

}
alert(cc); //这里可以查出cc为1,3,4,27,28,39
下面该如何写出这些cc值在aa数组或bb数组中对应的索引值呢???

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!