2 qq 22651039 qq_22651039 于 2014.10.28 19:09 提问

我编得通讯录创建联系人函数哪儿有问题?

#include
using namespace std;
struct contact
{
int ID;

char name[10];

char ch;

char phone[13];

char addr[31];

struct contact *next;

};
class contacts
{
public:
contacts(){front= new contact; front=NULL;}
void AddCon(int n);
~contacts();
void InsertCon();////插入联系人的基本信息
void FindCon(); ////查找联系人的基本信息
void AmendMessage();//修改联系人的基本信息
void DeleteMessage();//删除联系人的基本信息
void Con();
private:
contact * front;
};
void contacts::AddCon(int n)
{
system("CLS");
contact p= new contact;
cout<<"输入联系人信息:"< cout cin>>p->name;
cout<<"ID:"< cin>>p->ID;
cout<<"sex:"< cin>>p->ch;
cout<<"phone:"< cin>>p->phone;
cout<<"address:"< cin>>p->addr;
front=p;
for(int i=0;i< n-1;i++)
{
system("CLS");
cout<<"现在输入第"<<i+2<<"个联系人的信息"<<endl;
contact
q=new contact;
cout<<"name:"< cin>>q->name;
cout<<"ID:"< cin>>q->ID;
cout<<"sex:"< cin>>q->ch;
cout<<"phone:"< cin>>q->phone;
cout<<"address:"< cin>>q->addr;
p->next=q;
p=q;

}
p->next=NULL;

}
contacts::~contacts()
{

contact *p=front;
while(p)
{
  contact *q=new contact;
  q=p;
  p=p->next;
  delete q;
}

}
void contacts::InsertCon()

{
contact *p=new contact;
p=front;
while(p)
{
p=p->next;
};

if(p==NULL)
  cout<<"请先添加联系人"<<endl;
else 
  {
    contact *q=new contact;
    p->next=q;
    cout << "请依次被插入人的信息:姓名"<<"性别"<<"住址"<<"手机号"<<"学号"<< endl;
    cin >> q->name >> q->ch >> q->addr >> q->phone >> q->ID;
    q->next=NULL;
   }

}
void contacts::FindCon()
{
char a[20];
system("CLS");
/*if(front==NULL)
cout<<"请先添加联系人"< //else
//{
cout cin>>a;
contact *p=front;
while(p)
{
if(strcmp(p->name ,a)==0)
{
cout<<"结果如下"<<"name:"<name<<"ID:"<ID<<"sex:"<ch<<"phone:"<phone<<"address:"<addr< break;
}
else if(p->next!= NULL && p->name != a)
{
p = p->next ;
}
else
{
cout << "输入名字错误" << endl;

       }

    }
//}

}
void contacts::AmendMessage()
{

system("CLS");
if(front==NULL)
  cout<<"请先添加联系人"<<endl;
else 
  {
    int ID1;     
    char name1[10]; 
    char ch1;  
    char phone1[13]; 
    char addr1[31]; 
    int n;
    cout<<"输入要修改的名字"<<endl;
    cin>>name1;
    contact *p=front;
    while(p)
    {
      if(strcmp(p->name ,name1)==0)
      {
        cout<<"选择需要修改的内容:"<<endl;
        cout<<"1,性别 2,学号 3,电话 4,地址"<<endl;
        cin>>n;
        switch(n)
        {
        case 1:
          cout<<"输入改变后的性别"<<endl;
          cin>>ch1;
          p->ch=ch1;  //char ch,ch1 strcpy(p->ch,ch1)为什么不行 必须是字符数组吗
          cout<<"success"<<endl;
          system("CLS");
          break;
        case 2:
          cout<<"输入改变后的学号"<<endl;
          cin>>ID1;
          p->ID=ID1;
          cout<<"success"<<endl;
          system("CLS");
          break;
        case 3:
          cout<<"输入改变后的电话"<<endl;
          cin>>phone1;
          strcpy(p->phone,phone1);
          cout<<"success"<<endl;
          system("CLS");
          break;
        case 4:
          cout<<"输入改变后的地址"<<endl;
          cin>>addr1;
          strcpy(p->addr, addr1);
          cout<<"success"<<endl;
          system("CLS");
          break;
        default:
          cout<<"wrong"<<endl;
          break;
        }

        break;
      }
      else if(p->next!= NULL && p->name != name1)
      {
         p = p->next ;
      }
      else
      {
        cout << "输入名字错误" << endl;

       }

    }
  }

}
void contacts::DeleteMessage()
{
system("CLS");
if(front==NULL)
cout<<"请先添加联系人"< else
{
char name2[10];
cout cin>>name2;
contact *p=front;
while(p)
{
if(strcmp(p->name ,name2)==0)
{
contact *q=p->next;
strcpy(p->addr,q->addr);//p->addr=q->addr;
p->ch=q->ch;
p->ID=q->ID;
strcpy(p->name,q->name);
strcpy(p->phone,q->phone);
p->next=q->next;
delete q;
break;
}
else if(p->next!= NULL && p->name != name2)
{
p = p->next ;
}
else
{
cout << "输入名字错误" << endl;

       }
    }
}

}
void contacts::Con()
{
int n;
do
{
cout<<" 通讯录 "< cout cout cout cout cout cout contacts a;
cin>>n;
if(n!=1&&n!=2&&n!=3&&n!=4&&n!=5&&n!=6)
{
cout<<"输入错误"< }
else
{
switch(n)
{
case 1:
int m;
do
{
cout cin>>m;

    }while(m<=0);
     a.AddCon(m);
     break;
  case 2:
    a.InsertCon();
    break;
  case 3:
    a.FindCon();
    break;
  case 4:
    a.AmendMessage();
    break;
  case 5:
    a.DeleteMessage();
    break;
  case 6:
    break;
  default:

  cout << "你输入错误,请重新选择!!!" << endl;
  break;   }
}
}while(n !=6);

}
int main()

{
contacts b;
b.Con();
return 0;

}
为什么创建联系人之后,调用其他函数,都一直显示“请先添加联系人”?不知道怎么改,先谢谢大家了

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!