2 lingdongjiangzhi lingdongjiangzhi 于 2014.11.02 19:16 提问

dot中subgraph显示没有区域边界(边框)
dot

下面是一段dot语言的代码:

digraph G {
subgraph main {
  label="main";
  bb0000a7c4;
  call_reset;
  bb0000a7c4 -> call_reset;
  call_reset [shape=polygon];
  call_reset -> bb0000a7d4;
  bb0000a7d4 -> bb0000a830;
  bb0000a7f0 -> call_my_cos;
  call_my_cos [shape=polygon];
  call_my_cos -> bb0000a80c;
  bb0000a80c -> bb0000a830;
  bb0000a830 -> bb0000a83c;
  bb0000a830 -> bb0000a7f0;
  bb0000a83c -> bb0000a89c;
  bb0000a848 -> call_encode;
  call_encode [shape=polygon];
  call_encode -> bb0000a884;
  bb0000a884 -> bb0000a89c;
  bb0000a89c -> bb0000a8a8;
  bb0000a89c -> bb0000a848;
  bb0000a8a8 -> bb0000a910;
  bb0000a8b4 -> call_decode;
  call_decode [shape=polygon];
  call_decode -> bb0000a8d8;
  bb0000a8d8 -> bb0000a910;
  bb0000a910 -> bb0000a91c;
  bb0000a910 -> bb0000a8b4;
}

}
然后运行dot命令后,生成的图不带边框。与样例代码比较过,没有看出明显区别。
CSDN移动问答

1个回答

kensen2003
kensen2003   2015.01.27 16:46

main前面加上cluster就可以

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!