2 xjznq2010 xjznq2010 于 2014.11.13 16:21 提问

我想输出的是两个三角形,但结果不对。。。
c#

if(mode = 0)
{
for(line = 1,list = lineNumber/2;line <= list;line++)
{
for(star = 1;star <= line;star++)
{
printf("*");
}
printf("\n");
}

  for(line = 1,list = lineNumber/2;line <= list;line++)
  {
    for(star = 1;star <= list+1-line;star++)
    {
      printf("*");
    }
    printf("\n");
  }
 } 

1个回答

feiyun0112
feiyun0112   Rxr 2014.11.13 16:38
已采纳

for(line = 1,list = lineNumber/2;line <= list;line++)
{
for(star = 1;star <= line;star++)
{
printf("*");
}
printf("\n");
}

printf("\n");

for(line = 1,list = lineNumber/2;line <= list;line++)
{
  for(star = 1;star <= list+1-line;star++)
  {
    printf("*");
  }
  printf("\n");
}
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!