lcydwx
2014-11-26 14:33
采纳率: 0%
浏览 1.7k

java接口回调跟造型问题

class A {}
final class B {}

interface C {}

B b = (B)new A();
C c1 = (C) new A();
C c2 = (C)new B();

为什么B b = (B)new A(),C c2 =(C)new B()会出现编译错误?而C c1=(C)new A()却不报错?
在线求解

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题