2 fenglizhong56 fenglizhong56 于 2014.12.20 19:06 提问

截取'1.1.3.6'或者'171.13.185.130'中第3个'.'的之前字符串

如:171.13.184.210 截取后:171.13.184
171.13.185.130 截取后:171.13.185
1.13.1.12 截取后:1.13.1
1.1.6.2 截取后:1.1.6

5个回答

guwei4037
guwei4037   Ds   Rxr 2014.12.20 19:15

按照.作Split分割,然后取str[0]、str[1]、str[2]合并结果就可以了。

fenglizhong56
fenglizhong56 谢谢
3 年多之前 回复
caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2014.12.20 19:26

sql server 2005+以上支持正则表达式

\d+.\d+.\d+(?=.\d+)
这样就可以了

fenglizhong56
fenglizhong56 谢谢
3 年多之前 回复
caozhy
caozhy 论坛显示有问题,应该是 \d+\.\d+\.\d+(?=\.\d+)
3 年多之前 回复
caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2014.12.20 19:27
caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2014.12.20 19:29
ch21st
ch21st   2015.12.03 12:20

将字符串换成变量或者列

 SELECT left('171.13.184.210',LEN('171.13.184.210')- CHARINDEX('.', REVERSE('171.13.184.210')))
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!