mycomputerxiaomei
mycomputerxiaomei
2015-01-12 07:23

easyui inkbutton的显示

5
  • 滚动条
  • easyui linkbutton

问题描述:
窗口中代码如下:

 <a href="#" class="easyui-linkbutton" data-options="iconCls:'icon-search'" >Search</a> 

当窗口有滚动条时,按钮本身随滚动条滚动,而图标和文本“search”不随之滚动,但当你把单击下图标,图标迅速滑落到按钮本身的位置,请问是什么原因,是慢的原因么?

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

4条回答

为你推荐

换一换