quyuq04301991
2015-01-18 04:19
采纳率: 100%
浏览 2.1k
已采纳

C++语言如何用数组实现一个二叉树?

提示,二叉树的第n层可以用数组的第2^(n-1)~2^n-1表示。定义一个二叉树,并且实现对它的遍历。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • blownewbee 2015-01-18 05:42
  已采纳
   struct node
  {
    int l,r;
  };
  struct node tree[100];
  int path[100];
  int ans;
  void init()
  {
    int i;
    ans = 0;
    for(i = 0 ; i < 100 ; i ++ )
      tree[i].l = tree[i].r = -1,path[i] = -1;
  }
  void preOrderTree(int root)
  {
    if(root == -1 )
      return ;
    path[ans++] = root;
    preOrderTree(tree[root].l);
  
    preOrderTree(tree[root].r);
  
  }
  int main()
  {
    int T,i,n;
    int root,a,b,c;
    scanf("%d",&T);
    while(T--)
    {
      init();
      scanf("%d",&n);
      scanf("%d",&root);
      for(i = 0 ; i < n -1; i ++)
      {
        scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
        if(c == 0)
        {
          tree[a].l = b;
        }
        else
        {
          tree[a].r = b;
        }
      }
      preOrderTree(root);
      for(i = 0 ; i < n ; i ++)
        printf("%d%c",path[i],i' ':'/n');
  
    }
    return 0;
  }
  
  点赞 1 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题