chengbaifengyun
2015-01-22 06:34
采纳率: 44.4%
浏览 4.6k
已采纳

vs2008编译报错如下,求助!

1>QAxContainerd.lib(qaxobject.obj) : warning LNK4217: 本地定义的符号 ?qt_metacall@QObject@@UAEHW4Call@QMetaObject@@HPAPAX@Z (public: virtual int thiscall QObject::qt_metacall(enum QMetaObject::Call,int,void * *)) 在函数 "public: virtual int __thiscall QAxObject::qt_metacall(enum QMetaObject::Call,int,void * *)" (?qt_metacall@QAxObject@@UAEHW4Call@QMetaObject@@HPAPAX@Z) 中导入
1>qmfcapp.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: static void cdecl QCoreApplication::sendPostedEvents(void)" (imp_?sendPostedEvents@QCoreApplication@@SAXXZ),该符号在函数 "long stdcall QtFilterProc(int,unsigned int,long)" (?QtFilterProc@@YGJHIJ@Z) 中被引用
1>qwinwidget.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: bool thiscall QChildEvent::removed(void)const " (imp_?removed@QChildEvent@@QBE_NXZ),该符号在函数 "protected: virtual void thiscall QWinWidget::childEvent(class QChildEvent *)" (?childEvent@QWinWidget@@MAEXPAVQChildEvent@@@Z) 中被引用
1>ui.lib(QYMainWindow.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: static class QString cdecl QString::fromStdWString(class std::basic_string,class std::allocator > const &)" (imp_?fromStdWString@QString@@SA?AV1@ABV?$basic_string@_WU?$char_traits@_W@std@@V?$allocator@_W@2@@std@@@Z),该符号在函数 "public: long thiscall CQYMainWindow::Invoke(struct WebExternalObjectInvokeParam const &,class HtmlDialog *)" (?Invoke@CQYMainWindow@@QAEJABUWebExternalObjectInvokeParam@@PAVHtmlDialog@@@Z) 中被引用
1>libqyqtui.lib(HtmlDialog.obj) : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: static class QString cdecl QString::fromStdWString(class std::basic_string,class std::allocator > const &)" (imp_?fromStdWString@QString@@SA?AV1@ABV?$basic_string@_WU?$char_traits@_W@std@@V?$allocator@_W@2@@std@@@Z)
1>QAxContainerd.lib(qaxobject.obj) : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: thiscall QUuid::QUuid(struct _GUID const &)" (imp_??0QUuid@@QAE@ABU_GUID@@@Z)
1>libqyqtui.lib(HtmlDialog.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: thiscall QUuid::QUuid(struct _GUID const &)" (imp_??0QUuid@@QAE@ABU_GUID@@@Z),该符号在函数 "public: thiscall HtmlDialog::HtmlDialog(class QWidget *,class QFlags)" (??0HtmlDialog@@QAE@PAVQWidget@@V?$QFlags@W4WindowType@Qt@@@@@Z) 中被引用
1>QAxContainerd.lib(qaxbase.obj) : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: thiscall QUuid::QUuid(struct _GUID const &)" (imp_??0QUuid@@QAE@ABU_GUID@@@Z)
1>QAxContainerd.lib(qaxwidget.obj) : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: thiscall QUuid::QUuid(struct _GUID const &)" (imp_??0QUuid@@QAE@ABU_GUID@@@Z)
1>QAxContainerd.lib(qaxtypes.obj) : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: thiscall QUuid::QUuid(struct _GUID const &)" (imp_??0QUuid@@QAE@ABU_GUID@@@Z)
1>libqyqtui.lib(HtmlDialog.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: class std::basic_string,class std::allocator > thiscall QString::toStdWString(void)const " (imp_?toStdWString@QString@@QBE?AV?$basic_string@_WU?$char_traits@_W@std@@V?$allocator@_W@2@@std@@XZ),该符号在函数 "private: void thiscall HtmlDialog::OnWebNavigateComplete(class QString const &)" (?OnWebNavigateComplete@HtmlDialog@@AAEXABVQString@@@Z) 中被引用
1>libqyqtui.lib(QyQtUIDialog.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: void thiscall QPainter::drawPixmap(int,int,int,int,class QPixmap const &,int,int,int,int)" (imp_?drawPixmap@QPainter@@QAEXHHHHABVQPixmap@@HHHH@Z),该符号在函数 "void cdecl DrawNinePatch(class QPainter &,class QPixmap const &,class QSize const &,int)" (?DrawNinePatch@@YAXAAVQPainter@@ABVQPixmap@@ABVQSize@@H@Z) 中被引用
1>libqyqtui.lib(NcFramelessHelper.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: void thiscall QRubberBand::move(class QPoint const &)" (imp_?move@QRubberBand@@QAEXABVQPoint@@@Z),该符号在函数 "private: void thiscall NcWidgetData::moveWidget(class QPoint const &)" (?moveWidget@NcWidgetData@@AAEXABVQPoint@@@Z) 中被引用
1>QAxContainerd.lib(qaxbase.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: static class QString cdecl QString::fromWCharArray(unsigned short const *,int)" (imp_?fromWCharArray@QString@@SA?AV1@PBGH@Z),该符号在函数 "public: class QByteArray thiscall QAxEventSink::findProperty(long)" (?findProperty@QAxEventSink@@QAE?AVQByteArray@@J@Z) 中被引用
1>QAxContainerd.lib(qaxwidget.obj) : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: static class QString cdecl QString::fromWCharArray(unsigned short const *,int)" (imp_?fromWCharArray@QString@@SA?AV1@PBGH@Z)
1>QAxContainerd.lib(qaxtypes.obj) : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: static class QString cdecl QString::fromWCharArray(unsigned short const *,int)" (imp_?fromWCharArray@QString@@SA?AV1@PBGH@Z)
1>QAxContainerd.lib(qaxbase.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: class QString thiscall QUuid::toString(void)const " (imp_?toString@QUuid@@QBE?AVQString@@XZ),该符号在函数 "public: bool thiscall QAxBase::setControl(class QString const &)" (?setControl@QAxBase@@QAE_NABVQString@@@Z) 中被引用
1>QAxContainerd.lib(qaxbase.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: bool thiscall QUuid::isNull(void)const " (imp_?isNull@QUuid@@QBE_NXZ),该符号在函数 "public: bool thiscall QAxBase::setControl(class QString const &)" (?setControl@QAxBase@@QAE_NABVQString@@@Z) 中被引用
1>QAxContainerd.lib(qaxbase.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: thiscall QUuid::QUuid(class QString const &)" (imp_??0QUuid@@QAE@ABVQString@@@Z),该符号在函数 "public: bool thiscall QAxBase::setControl(class QString const &)" (?setControl@QAxBase@@QAE_NABVQString@@@Z) 中被引用
1>QAxContainerd.lib(qaxbase.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: thiscall QUuid::operator struct _GUID(void)const " (imp_??BQUuid@@QBE?AU_GUID@@XZ),该符号在函数 "protected: virtual bool thiscall QAxBase::initialize(struct IUnknown * *)" (?initialize@QAxBase@@MAE_NPAPAUIUnknown@@@Z) 中被引用
1>QAxContainerd.lib(qaxbase.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: thiscall QUuid::QUuid(void)" (imp_??0QUuid@@QAE@XZ),该符号在函数 "public: thiscall MetaObjectGenerator::MetaObjectGenerator(class QAxBase *,class QAxBasePrivate *)" (??0MetaObjectGenerator@@QAE@PAVQAxBase@@PAVQAxBasePrivate@@@Z) 中被引用
1>QAxContainerd.lib(qaxbase.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: struct QUuid & thiscall QUuid::operator=(struct _GUID const &)" (imp_??4QUuid@@QAEAAU0@ABU_GUID@@@Z),该符号在函数 "private: void thiscall MetaObjectGenerator::init(void)" (?init@MetaObjectGenerator@@AAEXXZ) 中被引用
1>QAxContainerd.lib(qaxbase.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: bool thiscall QMetaProperty::isValid(void)const " (imp_?isValid@QMetaProperty@@QBE_NXZ),该符号在函数 "private: int thiscall QAxBase::internalProperty(enum QMetaObject::Call,int,void * *)" (?internalProperty@QAxBase@@AAEHW4Call@QMetaObject@@HPAPAX@Z) 中被引用
1>QAxContainerd.lib(qaxbase.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: bool thiscall QUuid::operator==(struct QUuid const &)const " (imp_??8QUuid@@QBE_NABU0@@Z),该符号在函数 "public: class QBool thiscall QList::contains(struct QUuid const &)const " (?contains@?$QList@UQUuid@@@@QBE?AVQBool@@ABUQUuid@@@Z) 中被引用
1>QAxContainerd.lib(qaxbase.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: thiscall QUuid::operator class QString(void)const " (imp_??BQUuid@@QBE?AVQString@@XZ),该符号在函数 "private: struct QHashNode > > > * * thiscall QHash > > >::findNode(struct QUuid const &,unsigned int *)const " (?findNode@?$QHash@UQUuid@@V?$QMap@VQByteArray@@V?$QList@U?$QPair@VQByteArray@@H@@@@@@@@ABEPAPAU?$QHashNode@UQUuid@@V?$QMap@VQByteArray@@V?$QList@U?$QPair@VQByteArray@@H@@@@@@@@ABUQUuid@@PAI@Z) 中被引用
1>QAxContainerd.lib(qaxbase.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "
declspec(dllimport) public: bool thiscall QUuid::operator<(struct QUuid const &)const " (imp_??MQUuid@@QBE_NABU0@@Z),该符号在函数 "bool __cdecl qMapLessThanKey(struct QUuid const &,struct QUuid const &)" (??$qMapLessThanKey@UQUuid@@@@YA_NABUQUuid@@0@Z) 中被引用
1>C:\CC-trunk\vsproject..\bin\CC.exe : fatal error LNK1120: 18 个无法解析的外部命令
1>生成日志保存在“file://c:\CC-trunk\vsproject\CC\Debug\BuildLog.htm”
1>CC - 26 个错误,1146 个警告
========== 生成: 成功 0 个,失败 1 个,最新 54 个,跳过 0 个 ==========

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题