u012747072
menxiaoqi
采纳率0%
2015-02-03 10:19 阅读 2.5k

ARM汇编,MDK,ARM初学

我是一名linux嵌入式初学者,现在在看ARM处理器。
使用的是一块S3C2440的开发板,目前的开发调试环境是KEIL4。

我在一个添加了启动代码的工程中添加一个自己编写的简单汇编文件。然后在启动代码的C入口点处修改,import添加的简单汇编文件中的程序段,并使其跳转到该程序段。
编译不能通过,错误提示的我编写的汇编文件中定义的label没有定义。想知道如何解决。
我想在启动代码执行结束后调用一个定义在其他文件中的汇编程序。
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • lr2131 lr2131 2015-02-11 06:59

  以下是我自己写的可以用的S3C2440汇编启动代码:

  ; .include "/SystemInit/LowLevelInit.s"

  INTOFFSET EQU 0x4A000014

  SVC_STACK_LEGTH EQU 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  FIQ_STACK_LEGTH EQU 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  IRQ_STACK_LEGTH EQU 256 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ABT_STACK_LEGTH EQU 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  UND_STACK_LEGTH EQU 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  NoInt EQU 0x80
  NoFIQ EQU 0x40

  USR32Mode EQU 0x10
  SVC32Mode EQU 0x13
  SYS32Mode EQU 0x1f
  IRQ32Mode EQU 0x12
  FIQ32Mode EQU 0x11

  ; IMPORT __use_no_semihosting_swi
  ; IMPORT FIQ_Exception
  IMPORT __main
  IMPORT SystemInit
  IMPORT LowLevelInit
  ; IMPORT _ClockInit
  ; IMPORT _LedInit
  ; IMPORT _LedOn
  ; IMPORT _LedOff
  ; IMPORT LedInit
  ; IMPORT LedOn
  ; IMPORT LedOff
  ; IMPORT Delay

  IMPORT IRQHandle
  

  ; IMPORT Timer4_IRQ
  IMPORT StartHandle

  EXPORT bottom_of_heap  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  EXPORT StackUsr;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  EXPORT Reset
  EXPORT __user_initial_stackheap;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  
  
  PRESERVE8
  ;CODE32
  AREA  os,CODE,READONLY
  ARM
  

  ; ENTRY

  Reset
  LDR PC, ResetAddr
  LDR PC, UndefinedAddr
  LDR PC, SWI_Addr
  LDR PC, PrefetchAddr
  LDR PC, DataAbortAddr
  DCD 0xb9205f80
  LDR PC, IRQ_Addr
  LDR PC, FIQ_Addr

  ResetAddr DCD ResetInit
  UndefinedAddr DCD Undefined
  SWI_Addr DCD SoftwareInterrupt
  PrefetchAddr DCD PrefetchAbort
  DataAbortAddr DCD DataAbort
  Nouse DCD 0
  IRQ_Addr DCD IRQ_Handler
  FIQ_Addr DCD FIQ_Handler

  Undefined
  B Undefined

  SoftwareInterrupt

  CMP R0, #4
  LDRLO PC, [PC, R0, LSL #2]
  MOVS PC, LR

  SwiFunction
  DCD IRQDisable ;0
  DCD IRQEnable ;1
  DCD FIQDisable ;2
  DCD FIQEnable ;3
  ; DCD Enable ;4

  IRQDisable
  MRS R0, SPSR
  ORR R0, R0, #NoInt
  MSR SPSR_c, R0
  MOVS PC, LR

  IRQEnable
  MRS R0, SPSR
  BIC R0, R0, #NoInt
  MSR SPSR_c, R0
  MOVS PC, LR

  FIQDisable
  MRS R0, SPSR
  ORR R0, R0, #NoFIQ
  MSR SPSR_c, R0
  MOVS PC, LR

  FIQEnable
  MRS R0, SPSR
  BIC R0, R0, #NoFIQ
  MSR SPSR_c, R0
  MOVS PC, LR

  ;Enadle

  PrefetchAbort
  B PrefetchAbort

  DataAbort
  B DataAbort

  FIQ_Handler
  STMFD SP!, {R0-R4, LR}
  ; BL FIQ_Exception
  LDMFD SP!, {R0-R4, LR}
  SUBS PC, LR, #4

  IRQ_Handler
  ; ÒÔºóÓÐʱ¼ä£¬Ö±½ÓÓûã±à²é±íµÄ·½·¨À´×ö£¬²»ÒªÒÀÀµCº¯Êý·½Ê½£¬ÌáÉýЧÂÊ
  STMFD SP!, {R0-R4, LR}
  ;Ìøתµ½ÍⲿÖжϵĴ¦Àíº¯Êý
  ;Á½¸ö±ê¼ÇλµÄÇå³ýÒ²¿ÉÔÚÕâÀïÍê³É£¬µ«Ä¿Ç°ÏÈÓÉÓû§Íê³É°É

  ; LDR R1,=INTOFFSET
  ; LDR R0,[R1]
  ; LDR R2,=IRQHandle
  ; LDR R1,[R2,R0,LSL #2] ; MOV R1,#4; MLA R3,R0,R1,R2;
  ; LDR R3,[R1]
  ; MOV LR,PC
  ; BX R3
  BL StartHandle

  LDMFD SP!, {R0-R4, LR}
  SUBS PC, LR, #4

  InitStack

  MOV R0, LR
  MSR CPSR_c, #0xd3

  LDR SP, StackSvc

  MSR CPSR_c, #0xd2
  LDR SP, StackIrq
  MSR CPSR_c, #0xd1
  LDR SP, StackFiq
  MSR CPSR_c, #0xd7
  LDR SP, StackAbt
  MSR CPSR_c, #0xdb
  LDR SP, StackUnd
  MSR CPSR_c, #0xdf
  LDR SP, =StackUsr-32
  BX R0; ²»ÄÜʹÓÃLR·µ»Ø£¬LR¿ÉÄÜÒѾ­±»ÐÞ¸ÄÁË£¬ËùÒÔ½èÓÉR0·µ»Ø ; MOV PC, R0 ;

  ResetInit
  BL LowLevelInit

  BL InitStack ;ÔÚÕâÖ®ºó£¬¿ÉÒÔʹÓÃCº¯Êý
  BL SystemInit
  ; BL _ClockInit
  ; BL LedInit
  LOOP
  ; BL LedOn
  ; LDR R0,=0x100
  ; BL Delay
  ; BL LedOff
  ; LDR R0,=0x100
  ; BL Delay
  ; B LOOP

  _Delay
  ; LDR R3,=0x100000

  ; STMFD SP!, {R0-R4, LR}
  ; BL SystemInit
  ; LDMFD SP!, {R0-R4, LR}
  ; B .

  ; BL TargetResetInit

  BL IRQ_Handler
  B __main

  __user_initial_stackheap

  LDR r0,=bottom_of_heap ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ; LDR r1,=StackUsr ;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  BX LR; MOV pc,lr ;

  StackSvc DCD SvcStackSpace + (SVC_STACK_LEGTH - 1)* 4 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  StackIrq DCD IrqStackSpace + (IRQ_STACK_LEGTH - 1)* 4 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  StackFiq DCD FiqStackSpace + (FIQ_STACK_LEGTH - 1)* 4 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  StackAbt DCD AbtStackSpace + (ABT_STACK_LEGTH - 1)* 4 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  StackUnd DCD UndtStackSpace + (UND_STACK_LEGTH - 1)* 4 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;

    AREA  MyStacks, DATA, NOINIT, ALIGN=2
  

  SvcStackSpace SPACE SVC_STACK_LEGTH * 4 ;Stack spaces for Administration Mode ¹ÜÀíģʽ¶ÑÕ»¿Õ¼ä
  IrqStackSpace SPACE IRQ_STACK_LEGTH * 4 ;Stack spaces for Interrupt ReQuest Mode ÖжÏģʽ¶ÑÕ»¿Õ¼ä
  FiqStackSpace SPACE FIQ_STACK_LEGTH * 4 ;Stack spaces for Fast Interrupt reQuest Mode ¿ìËÙÖжÏģʽ¶ÑÕ»¿Õ¼ä
  AbtStackSpace SPACE ABT_STACK_LEGTH * 4 ;Stack spaces for Suspend Mode ÖÐÖ¹Òåģʽ¶ÑÕ»¿Õ¼ä
  UndtStackSpace SPACE UND_STACK_LEGTH * 4 ;Stack spaces for Undefined Mode 䶨Òåģʽ¶ÑÕ»

    AREA  Heap, DATA, NOINIT
  

  bottom_of_heap SPACE 1

    AREA  Stacks, DATA, NOINIT
  

  StackUsr

  END
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐