songer4081
2015-02-04 08:41
采纳率: 100%
浏览 1.3k
已采纳

求教关于代码优化重构的问题

关于代码重构:问题如下
各个科目都对应一个“考试”的实体bean,各个对象里部分属性是一致的,也存在不同的属性。经常遇到的情况是要写好几套代码。
如下面的代码片段

  if ("1".equals(subjectCode)) {
    LogUtil.info("获取数学");
    TestM testM = new TestM();
    testM.setTeachingCode(teachingVersionCode);
    testM.setGradeCode(gradeCode);
    testM.setTermCode(Integer.valueOf(termCode));
    testM.setQuesTestTypeCode(Integer.valueOf(testTypeCode));
    List<TestM> resultList = testService.getTestMList(testM,pageNo);
    int pageCount = testService.getPaperMCount(testM);
  }
  if ("2".equals(subjectCode)) {
    LogUtil.info("获取英语");
    TestE testE = new TestE();
    testE.setTeachingCode(teachingVersionCode);
    testE.setGradeCode(gradeCode);
    testE.setTerECode(Integer.valueOf(terECode));
    testE.setQuesTestTypeCode(Integer.valueOf(testTypeCode));
    List<TestE> resultList = testService.getTestEList(testE,pageNo);
    int pageCount = testService.getPaperECount(testE);
  }
  if ("3".equals(subjectCode)) {
    LogUtil.info("获取语文");
    TestC testC = new TestC();
    testC.setTeachingCode(teachingVersionCode);
    testC.setGradeCode(gradeCode);
    testC.setTerCCode(Integer.valueOf(terCCode));
    testC.setQuesTestTypeCode(Integer.valueOf(testTypeCode));
    List<TestC> resultList = testService.getTestCList(testC,pageNo);
    int pageCount = testService.getPaperCCount(testC);
  }

请教如何进行优化会比较好一点?

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • nickname_oo 2015-02-04 08:53
  最佳回答

  1、看着你这里是set值后去获取信息了,这里的优化是:可以弄个构造方法,这样就不用总set了;
  2、关于获取后赋值的,你可以这么做:JSONObject testm_obj = JSONObject.fromObject(test_str);
  TestM TestM_vo = (TestM )JSONObject.toBean(testm_obj, TestM .class);
  3、创建bean类时,可以把相同的属性写成父类

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题