gisnan0371
gisnan0371
2015-03-11 08:57

linux shell替换(通过变量修改文档值)

  • linux

现有变量VAR= 1, 2,3,4,为一个数组,去依次修改文档
例如: 1 2 3
4 5 6
7 8 9
中第二行第三列的数值,得到4个文档分别为:
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4
7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9

该怎么用脚本实现?请大神指教
  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答

为你推荐

换一换