mayifighting
mayi203
2015-03-24 12:16

OpenGL ES 滤镜 根据PhotoShop生成

  • 滤镜
  • photoshop
  • opengl
 求教怎样将PhotoShop制作的滤镜用OpenGL ES来生成呢,各种参数头疼死人。。。求解答
  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答