qq_21989243
1066454733
采纳率22.2%
2015-04-12 08:48 阅读 1.6k

java继承问题,求大神帮帮忙,急求

用JAVA定义一个point类,含有一个print方法,再定义一个print方法,再定义一个类point3d,继承自父类point类,并覆盖父类的同名方法print().在main()方法中调用父类和子类的print().

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

4条回答 默认 最新

 • bulusli3 lhl_lqc 2015-04-12 09:09

  public class Test {

  public static void main(String[] args) {
    Point point = new Point();
    point.print();
  
    Point point1 = new Point3D();
    point1.print();
  }
  

  }

  protected class Point {
    public void print() {
      System.out.println("Point print");
    }
  }
  
  public class Point3D extends Point {
    public void print() {
      System.out.println("Point3d print");
    }
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_21989243 1066454733 2015-04-12 11:36

  谢谢,但是运行出错,麻烦你再改改

  点赞 评论 复制链接分享
 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2015-04-12 17:07

  看这里:
  http://ideone.com/cLrQZe

  在线编译和运行通过

   /* package whatever; // don't place package name! */
  
  import java.util.*;
  import java.lang.*;
  import java.io.*;
  
  class point
  {
    public void print() { System.out.println("base"); }
  }
  class point3d extends point
  {
    @Override
    public void print() { System.out.println("derived"); }
  }
  
  /* Name of the class has to be "Main" only if the class is public. */
  class Ideone
  {
    public static void main (String[] args) throws java.lang.Exception
    {
      // your code goes here
      point p1, p2;
      p1 = new point();
      p1.print();
      p2 = new point3d();
      p2.print();
    }
  }
  

  输出
  base
  derived

  再不对就是你的环境的问题了,不关程序的事了。

  点赞 评论 复制链接分享
 • ggf123456789 光明矢 2015-04-13 02:30

  point应该是一个抽象基类,由子类继承,并重写父类方法。就像你经常会出于某种目的,重写自己的类(继承自Object类)的toString()方法。

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐