NCHU逸尘
2015-05-02 14:17
采纳率: 64.3%
浏览 2.1k
已采纳

C语言杨辉三角实现...................

int a[10][10];
int i,j,h;

  scanf_s("%d",&h);//想打印的行数
  for (i = 0; i < 10; i++)
    for (j = 0; j < 10; j++)
      if (j>i)
        a[i][j] = 0;// 对列大于行的元素清零

  for (i = 0, j = 0; i < 10; i++)
    a[i][0] = 1;//把第一列全部变成1

  for (i = 0; i < 10; i++)
    for (j = 0; j < 10; j++)
      if (j = i)
        a[i][j] = 1;//把对角线的元素全变成1

  for (i = 0; i < 10; i++)
    for (j = 0; j < 10; j++)
      if (i>0 && j>0)
        a[i][j] = a[i - 1][j] + a[i - 1][j - 1];//只要不是第一行的或者第一列的全都按这个规律,这个元素等于它上面的加左上面的元素。

  for (i = 0; i < h + 1; i++)
  {
    for (j = 0; j < h+1; j++)
    { if (i>=j)
        printf("%d", a[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }//把每一行都打印出来,前提是行大于或等于列。
  请大神们不吝赐教,哪错了
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • bullzerone 2015-05-02 16:23
  已采纳

  #include
  int main(){

  int a[10][10]={0};
  int i,j,h;
  scanf("%d",&h);//想打印的行数
  for (i = 0; i < 10; i++)
  for (j = 0; j < 10; j++)
  if (j>i)
  a[i][j] = 0;// 对列大于行的元素清零

  for (i = 0,j=0; i < 10; i++)
  {
     a[i][0] = 1;//把第一列全部变成1
  
  }
  
  for (i = 0; i < 10; i++)
  {
     for (j = 0; j < 10; j++)
     {
      if (j == i)//  **已改正 == 原为 j=i  应该为 j==i**
        a[i][j] = 1;//把对角线的元素全变成1
     }
  
  }
  
  
  for (i = 0; i < 10; i++){
  
    for (j = 0; j < 10; j++){
  
      if (i>0 && j>0&& i>=j)/**/只打印对角线下面 **
        a[i][j] = a[i - 1][j] + a[i - 1][j - 1];//只要不是第一行的或者第一列的全都按这个规律,这个元素等于它上面的加左上面的元素。
      }
  

  }
  for (i = 0; i < h + 1; i++)
  {
  for (j = 0; j < h+1; j++)
  { if (i>=j)
  printf("%d\t", a[i][j]);
  }
  printf("\n");
  }//
  }

  注意相等与赋值的区别,= 与 == 是不同的

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • threenewbee 2015-05-02 14:32

  杨辉三角形的每一项,都等于CMN(M选N的组合数)
  可以直接计算,没必要开数组

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • threenewbee 2015-05-02 14:35
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题